privacy
policy
 

Dit document beschrijft alle maatregelen die genomen worden met betrekking tot de privacy van kandidaten en de bescherming van hun Persoonsgegevens bij gebruik van deze Jobsite.

Onze volledige privacy policy kan je vinden via deze link.

Definities

Verwerkingsverantwoordelijke

De Verwerkingsverantwoordelijke is een natuurlijke persoon of rechtspersoon, die, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van Persoonsgegevens vaststelt

Wet Bescherming Persoonsgegevens / Algemene Verordening Gegevensbescherming

Dit is een verordening waarmee de Europese Commissie de veiligheid van data wil bevorderen. Het gaat hierbij vooral om het beschermen van persoonlijke informatie van Europese inwoners. De Europese Commissie wil hiermee de controle over persoonlijke data teruggeven aan het individu. Ze treedt in werking op 25/05/2018, en wordt genoemd “Wet Bescherming Persoonsgegevens” en “Algemene Verordening Gegevensbescherming” (AVG) of “General Data Protection Regulation” (GDPR) in het Engels.

Persoonsgegevens

De AVG definieert een persoonsgegeven als volgt:

“Alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.”

Bijzondere categorieën van Persoonsgegevens

Dit zijn Persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, of het lidmaatschap van een vakbond blijken, en verwerking van genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een persoon, of gegevens over gezondheid, of gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid.

Verwerker

De Verwerkingsverantwoordelijke kan een externe onderaannemer aanstellen om Persoonsgegevens te verwerken, als Verwerker. Dit is “een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat ten behoeve van de Verwerkingsverantwoordelijke Persoonsgegevens verwerkt”. In dit document is dit:

HR-Technologies NV met maatschappelijke zetel te Kempische Steenweg 293 bus 35, 3500 Hasselt, ingeschreven in het RPR met nummer 0477.537.136, en de functionaris van gegevensbescherming / Data Protection Officer kan gecontacteerd worden via dpo@hr-technologies.com.

Verwerkingsovereenkomst

Een verwerkersovereenkomst is een contract ondertekend door twee partijen: enerzijds de Verwerkingsverantwoordelijke, de organisatie die verantwoordelijk wordt gehouden voor wat er met de Persoonsgegevens gebeurt, en anderzijds de Verwerker, dit is de “derde partij” die een deel of de gehele verwerking uit handen neemt van de verantwoordelijke.

Jobsite

Hiermee wordt bedoeld deze website en webtoepassing, genaamd “EasyToRecruit”, die door de Verwerkingsverantwoordelijke afgenomen wordt bij de Verwerker, en die instaat voor het verzamelen en verwerken van de Persoonsgegevens.

Over dit document

Dit is het Privacy Policy Statement van:     Iemants NV

met maatschappelijke zetel te:             Hoge Mauw 200, 2370 Arendonk

ingeschreven in het RPR met nummer       BE0456.528.520

hierna ook de “Verwerkingsverantwoordelijke”.

U kan ons contacteren via ofwel onze juridische dienst ofwel de functionaris van gegevensbescherming / Data Protection Officer:

Dirk Van Eyndhoven, Director Procurement, Logistics & ICT, dirk.van.eyndhoven@smulders.com - 32 14 672 281

Deze Privacy Policy geldt voor iedereen die deze Jobsite bezoekt en op deze Jobsite Persoonsgegevens afgeeft (als kandidaat). Uw Persoonsgegevens zullen steeds worden behandeld conform de AVG. Door de toegang tot en het gebruik van de Jobsite verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met het hieronder uiteengezette privacybeleid.

Dit document is versie 1, gedateerd 15/03/2018.

Onze Privacy Policy naar kandidaten toe

Wij hechten veel belang aan uw privacy! We gaan dan ook steeds op een veilige en confidentiële wijze om met de Persoonsgegevens van alle kandidaten die via deze Jobsite worden verzameld.

Deze Privacy Policy omschrijft welke Persoonsgegevens wij van u verwerken, op welke basis en waarom wij deze verwerken en hoe lang we deze verwerken. Tot slot informeren wij u over uw rechten, contactname bij vragen, en over de beveiligingsmaatregelen die wij nemen teneinde uw Persoonsgegevens te beschermen. We geven ook meer info over cookies die gebruikt worden.

1. Welke Persoonsgegevens worden verwerkt?

Wij verzamelen en verwerken verschillende Persoonsgegevens van onze kandidaten. Het gaat hier over o.a. de volgende Persoonsgegevens:

 • Persoonlijke identificatiegegevens, zoals voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, en andere contactgegevens,
 • Geboorteplaats, geboortedatum, leeftijd, geslacht,
 • (academisch) Curriculum vitae, informatie over opleiding, stages en professionele en andere ervaring,
 • Eventuele persoonlijkheidstesten, referenties, … zoals nuttig geacht voor de Verwerkingsverantwoordelijke voor het doel van deze Jobsite.

Er worden via deze Jobsite geen bijzondere categorieën van Persoonsgegevens verwerkt.

2. Waarom worden deze Persoonsgegevens verwerkt en welke is de rechtsgrond voor de verwerking?

Uw cv, motivatiebrief en notities gemaakt tijdens onze contacten, evenals de testen, proeven en vragenlijsten, worden verwerkt met als doel het doorlopen van het sollicitatietraject om te komen tot aanwerving van de betrokken kandidaat.

Uw gegevens zullen enkel toegankelijk zijn voor onze eigen medewerkers en eventuele externe medewerkers (bv juryleden) die rechtstreeks betrokken zijn bij de wervings-en selectieprocessen.

Doorgifte aan derden

Uw gegevens worden verwerkt door HR-Technologies, i.c. de Verwerker, met wie de Verwerkingsverantwoordelijke een Verwerkingsovereenkomst heeft afgesloten. Samen stellen we alles in het werk om uw Persoonsgegevens op voldoende wijze te beveiligen.

Uw Persoonsgegevens zullen niet verkocht, noch verhuurd, verdeeld of anderszins commercieel ter beschikking gesteld worden aan derden, behalve zoals hiervoor beschreven of met uw voorafgaande toestemming.

In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat wij uw Persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moeten onthullen.

3. Duur van de verwerking?

De Persoonsgegevens van kandidaten worden maximaal 5 jaar na de eerste inschrijving bijgehouden. Na het verstrijken van de termijn van 5 jaar zult u opnieuw gecontacteerd worden met de melding of u nog steeds in onze database wenst te blijven. Indien u dit niet actief bevestigt binnen de 30 dagen worden uw gegevens onherroepelijk verwijderd uit onze database.

Uw Persoonsgegevens worden in ieder geval bijgehouden conform de specifieke wetgeving.

4. Wat zijn uw rechten als kandidaat?

Recht op toegang en inzage

 • U hebt het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw Persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat wij van uw Persoonsgegevens maken conform de geldende bepalingen. Toegang tot uw Persoonsgegevens kan verkregen worden door in te loggen in de Jobsite.

Recht op verbetering, verwijdering en beperking

 • U bent vrij om uw Persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan ons. Daarnaast hebt u steeds het recht om ons te verzoeken uw Persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen.
 • U kunt zich niet verzetten tegen het verwerken van Persoonsgegevens die noodzakelijk zijn ter ondersteuning van onze wervings-en selectieprocessen en de gegevens die wij op basis van de wet van u dienen bij te houden en te verwerken.
 • U mag eveneens vragen om de verwerking van uw Persoonsgegevens te beperken.
 • Voor elk van deze activiteiten kan u inloggen in de Jobsite en de gewenste functionaliteit aan te roepen.

Recht van verzet

 • U beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen. Dit recht kan u inroepen door in te loggen in de Jobsite.

Recht van gegevensoverdracht

 • U beschikt over het recht om uw Persoonsgegevens die door ons verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen en dit conform de geldende bepalingen. Al uw Persoonsgegevens kan u oproepen na inloggen in de Jobsite.

Recht van intrekking van de toestemming

 • Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht om die toestemming in te trekken. Dit kan door in te te loggen in de Jobsite..

Automatische beslissingen en profiling

 • De verwerking van uw Persoonsgegevens omvat geen profiling en u zult door ons evenmin aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen.

Uitoefening van uw rechten

 • U kunt uw rechten uitoefenen door contact op te nemen met de Verwerkingsverantwoordelijke zoals hoger vermeld.

Klachten

 • U hebt het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, tel. +32 (0)2 274 48 00, fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail: contact@apd-gba.be.

Veiligheid en vertrouwelijkheid

Wij hebben samen met de Verwerker veiligheidsmaatregelen genomen die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de toegang door onbevoegden, datalekken of andere kennisgeving per vergissing aan derden van verzamelde Persoonsgegevens alsook elke andere niet-toegestane verwerking van deze gegevens te vermijden en te behandelen. Deze veiligheidsmaatregelen   zijn beschreven in de Verwerkingsovereenkomst.

Cookies

Voor de goede werking van de Jobsite maken wij gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op een pc worden geplaatst en die worden uitgelezen door een browser. De cookies die binnen de Jobsite worden gebruikt zijn:

 • Authenticatie en sessie cookies: cookies die de gebruiker identificeren als de kandidaat wanneer hij inlogt in de Jobsite.
 • Functionele cookies: cookies die verifiëren of het mogelijk is cookies te gebruiken of die het inloggen vergemakkelijken.
 • Analytische cookies: wij maken gebruik van Google Analytics om het gedrag van gebruikers binnen de Jobsite te analyseren om voorkeuren te onthouden en zo de dienst te kunnen verbeteren (wij verzamelen informatie zoals het type browser, het soort device, en het IP-adres).

U kunt uw browser zo instellen dat u geen cookies meer ontvangt. In dat geval garanderen wij niet dat alle diensten en functionaliteiten van de Jobsite op een juiste manier werken.   Wij maken u erop attent dat indien u gebruik maakt van een andere computer, u daar uw browserinstellingen opnieuw dient aan te passen. Voor meer info verwijzen we naar een site als https://www.whatismybrowser.com/guides/how-to-enable-cookies/auto of gelijkaardig.

Ga voor een job waarin je
je skills kan aanscherpen

copyright © 2024 Smulders Group